Compliance

Oslo Finans AS er et verdipapirforetak med konsesjon fra Finanstilsynet til å tilrettelegge og plassere offentlige tilbud og rettede emisjoner.

Vi konsentrerer oss i første rekke om å hente inn kapital til SMB-segmentet, men har også hentet inn kapital til selskaper som senere har opplevd sterk vekst og blitt børsnotert. Gjennom 40 års virke har vi opparbeidet et omfattende nettverk som gir oss en betydelig plasseringskapasitet.

Våre kapitalkilder omfatter hele spekteret fra institusjoner, private investeringsselskaper, formuende privatpersoner til private equity-selskaper (både buy out og venture).

Oslo Finans har konsesjon fra Finanstilsynet til å yte følgende investeringstjenester, jf. Verdipapirhandelloven § 2 - 1 (1):  

  • Nr 1: Mottak og formidling av ordre
  • Nr 2: Utførelse av ordre
  • Nr 5: Investeringsrådgivning
  • Nr 7: Plassering av finansielle insturmenter der foretaket ikke avgir     fulltegningsgaranti

Konsesjonen omfatter også

  • Rådgivning med hensyn til foretaks kapitalstruktur, industrielle strategi og     beslektede spørsmål, samt rådgivning og tjenester i forbindelse med fusjoner og oppkjøp av foretak,
  • Utarbeidelse og formidling av investeringsanbefalinger, finansielle analyser og andre former for generelle anbefalinger vedrørende transaksjoner i finansielle     instrumenter.

I henhold til verdipapirhandelloven blir alle telefonsamtaler tatt opp på bånd.

Integrering av bærekraft

I 2023 ble EUs Offentliggjøringsforordning (SFDR) er tatt inn i norsk lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer. I tråd med lovverket er alle verdipapirforetak som yter investeringsrådgivning (definert som finansrådgivere) pålagt å publisere en redegjørelse om hvordan bærekraft er integrert i den finansielle rådgivningen. I tillegg skal alle relevante bærekraftrisikoer som kan ha en vesentlig negativ innvirkning på avkastningen på en investering eller et råd fortløpende vurderes.

Bærekraft i investeringsrådgivningen

Bærekraft i investeringsrådgivningen handler om hvordan investeringene påvirker miljømessige, sosiale og styringsrealterte forhold (bærekraftsfaktorer) og hvordan de eventuelt bidrar til en bærekraftig utvikling. Bærekraftrisiko er risikoen for at bærekraftsfaktorer har eller potensielt kan ha en negativ innvirkning på verdien til en investering.

For tiden er det begrenset med tilgang til informasjon om foretakets produkters eksponering mot bærekraftsrisikoer, herunder hvorvidt investeringene er miljømessig bærekraftige iht. EU-taksonomien, offentliggjøringsforordningen (SFDR) og at de tar hensyn til de viktigste negative konsekvensene for bærekraftsfaktorer (PAI). Frem til foretaket har tilfredsstillende data og dataintegrasjon som faktisk integrerer bærekraftrisiko i vurderingene som leder frem til et investeringsråd, vil ikke foretaket integrere bærekraftrisiko i sin investeringsrådgivning. Vi forventer at informasjon om bærekraft vil bli mer tilgjengelig fremover og at foretakets investeringsrådgivning i større og større grad vil innlemme bærekraftsrisiko.

På tross av at det er for tiden foreligger begrenset tilgang til informasjon om foretakets produkters eksponering mot bærekraftsrisikoer arbeider foretaket systematisk og konkret med hvordan vi kan påvirke vår virksomhet i positiv retning, og hvordan vi skal håndtere risikoer og muligheter knyttet til bærekraft. Ved utøvelse av vår investeringsrådgivning vurderer vi bland annet hvor godt produktene vi anbefaler integrerer bærekraftsfaktorer og hvilke muligheter investeringene gir for en positiv bærekraftig utvikling.

Bærekraftpreferanser i investeringsrådgivningen

Ved investeringsrådgivning skal foretaket  foreslå finansielle instrumenter som er egnet for den enkelte kunde, gitt kundens preferanser og individuelle forhold. For kunder som oppgir at de har bærekraftpreferanser som de ønsker hensyntatt i rådgivningen vil foretaket søke å avklare hvilke bærekraftspreferanser kunden har og om kunden ønsker:

o  At investeringene skal være miljømessig bærekraftige i henhold til EU Taksonomien.

o  At investeringene skal være miljømessig og/eller sosialt bærekraftige i henhold til offentliggjøringsforordningen(SFDR).

o  At investeringene skal ta hensyn til de viktigste negative konsekvensene for bærekraftsfaktorer (PAI).

Kunder som ønsker å investere i verdipapirer kan ha ulike formål med investeringene. Ved investeringsrådgivning der formålet er avkastning vil foretaket søke å hensynta investeringsmål, risikoappetitt, tidshorisont, kunnskap, erfaring, finansiell stilling og evne til å bære tap. Når foretaket har tilfredsstillende data og dataintegrasjon som innlemmer bærekraftsrisiko vil foretaket også hensynta denne i investeringsrådgivningen.

Nærmere om foretakets godtgjørelseordning

I henhold til EUs offentliggjøringsforordning skal finansrådgivere opplyse om hvordan godtgjøringsordninger er forenlig med integreringen av bærekraftrisikoer. I foretaket er det etablert en risikojustert godtgjørelsesordning som skal fremme langsiktighet og god risikostyring. Integrering av bærekraftrisiko er en del av den totale risikovurderingen for våre investeringsprodukter og inngår som en del av vurderingsgrunnlaget når godtgjørelse skal fastsettes.